Slide 1

Login

Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Formularz kontaktowy - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do nawiązywania kontaktów z Właścicielem.

Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.

Konto - dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie. W ramach Konta Użytkownik może dodać dane osobowe takie jak nr gadu-gadu oraz swój Nick.

Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.

Serwis - Najlepszy Warsztat, dostępny pod www.najlepszywarsztat.pl.

Serwis Samochodowy - Punkt usługowy zajmujący się serwisowaniem i obsługą pojazdów mechanicznych.

Wizytówka - Indywidualna strona HTML, która powstała po dodaniu danych Serwisu Samochodowego przez użytkownika.

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2. Właściciel zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług darmowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

3. Użytkownik nie może zostać obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraźnej zgody.

4. Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.

5. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

II. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Witryna umożliwia użytkownikowi następujące usługi:

  a) uzyskiwania informacji na temat Serwisów Samochodowych znajdujących się w bazie Serwisu najlepszywarsztat.pl,
  b) dodanie przez użytkownika do Serwisu danych wybranego Serwisu Samochodowego,
  c) dodawanie przez użytkownika nowych Serwisów Samochodowych,
  d) możliwości zamieszczania przez użytkowników informacji, komentarzy oraz opinii dotyczących Punktów Usługowych,
  e) możliwości modyfikowania przez Użytkowników dodanych przez nich treści,
  f) możliwość rejestracji i stworzenia własnego profilu w serwisie,
  2. Część funkji serwisu jest dostępne wyłącznie po zarejstrowaniu i zalogowaniu na własne konto w serwisie najlepszywarsztat.pl.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 3. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 4. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone i przechowywane w Serwisie opinie Użytkownika mogą być czytane lub oceniane lub opiniowane przez innych Użytkowników.
 6. Korzystanie z Serwisu jest wyrażeniem przez Użytkownika zgody na publikację opinii Użytkownika wraz z nazwą Użytkownika.
 7. Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.
 8. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.
 10. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę możliwości Właściciel zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników
 11. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.
 12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.
 15. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 16. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje w chwili zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik nie może zarejestrować się w Serwisie bez akceptacji Regulaminu.
 17. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 18. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
 19. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
 20. Właściciel zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu. Postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.
 21. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.
 22. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.
 23. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)NajlepszyWarsztat.pl
 24. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik samodzielnie dokona zmian w Formularzu Rejestracyjnym swojego Konta bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 25. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu wskazanych w pkt. 1 i 2.
 26. W ramach Serwisu Właściciel przetwarza następujące dane: nick (login) i adres e-mail, a jeśli Użytkownik zgłosi reklamację lub skorzysta z Formularza Kontaktowego to również: imię i nazwisko. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.
 27. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż Właściciel, w celach objętych zgodą Użytkownika.
 28. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.
 29. Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 30. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 31. Właściciel informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), informacje o przeglądarce (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania)
 32. Właściciel informuje, że każdy plik umieszczony w Serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem Użytkownika, datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został wrzucony.
 33. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 34. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 35. W Serwisie wyświetlane są pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na stronach Serwisu spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP Użytkownika, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania Użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane Użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które Użytkownicy odwiedzili wcześniej (np. pokazywanie reklam firm spożywczych Użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).
 36. Ponadto Serwis może wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy Użytkownik odwiedza strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika (”interest based targeting”). Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedził Użytkownik (na przykład, jeśli przeglądane były strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie). System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika”. Istnieje w każdej chwili możliwość wyłączenia tego systemu za pośrednictwem tej strony.
 37. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji Serwisu. Nie będzie można między innymi tworzyć i logować się do własnego Konta.
 38. Właściciel informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
 39. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za strony WWW, do których prowadzą odnośniki z Serwisu, a które nie należą do Serwisu.
 40. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika.
 41. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby dane były aktualne i rzetelne jednak nie może zagwarantować aktualności danych i nie ponosi odpowiedzialności za jakość danych zawartych w Serwisie.
 42. Właściciel nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych Użytkownika Serwisu.

III. Dodawanie opinii  i  komentarzy oraz danych Serwisów Samochodowych.

 1. Serwis umożliwia zamieszczanie i przechowywanie opinii Użytkowników o Serwisach Samochodowych i wykonywanych tam usługach.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do edycji danych podanych w opisie Serwisu Samochodowego.
 3. Każdy Serwis Samochodowy posiada własną niepowtarzalną Wizytówkę wraz opiniami innych użytkowników.
 4. Opinie Użytkowników publikowane są wraz z nazwą Użytkownika podanej przy rejestracji.
 5. Użytkownik dodaje dane Serwisu Samochodowego do Serwisu za pomocą specjalnego formularza.
 6. Użytkownik zamieszcza opinie w Serwisie za pomocą odpowiedniego Formularza dostępnego w Serwisie, w którym powinien wpisać treść swojej opinii.
 7. Opinie dodane przez Użytkowników w Serwisie powinny dotyczyć Serwisów Samochodowych przy których zostały zamieszczone.
 8. Opinie Użytkownika są zamieszczane, publikowane i przechowywane w Serwisie w imieniu własnym Użytkownika, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii Użytkowników.
 9. W Wizytówce stworzonej przez użytkownika inni użytkownicy mogę dodawać opinię (recenzję)  na temat firmy którą ta Wizytówka reprezentuje. Użytkownik, który jest właścicielem Wizytówki nie może usunąć opinii i nie ma prawa żądać usunięcia opinii otrzymanej od innego Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu.
 10. Właściciel zastrzega sobie również prawo do usunięcia opinii, bez powiadomienia o tym Użytkownika po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Właściciela/li Serwisu Samochodowego.
 11. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikowania funkcjonalności Serwisu.
 12. Treści zamieszczone w Serwisie nie mogą być bez wyraźnej zgody Właściciela Serwisu wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej właściwymi przepisami prawa, w szczególności na zasadach określonych w ustawie o ochronie baz danych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dla uniknięcia wątpliwości zabronione jest w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie i odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie treści zawartych w Serwisie.

IV. Płatne Treści Promocyjne.

 1. Użytkownik w trakcie dodawanie danych Serwisu Samochodowego może wykupić Promocyjne opcje płatne na okres 1 roku.
 2. Użytkownik w każdym momencie może dokupić Promocyjne opcje płatne do istniejącej wizytówki Serwisu Samochodowego.
 3. Każda Opcja Promocyjna trwa 1 rok, liczona od daty wpłynięcia należności na konto za wybraną Promocję.
 4. Dostępne Promocje to: Pogrubione, Ramka, Tło, Pierwszy, Polecany.
 5. Wykupienie opcji "Polecany", powoduje wyświetlanie Serwisu Samochodowego w module "Polecane" w danej kategorii województwa i powiatu do której należy dany Serwis Samochodowy.
 6. Moduł Polecany, jednorazowo wyświetla do Czterech (4) Serwisów Samochodowych. Jeśli liczba Serwisów Samochodowych, które wykupiły opcję "Polecany" w danej kategorii jest większa niż 4, to serwisy te będą wyświetlane losowo w liczbie nie większej niż 4 jednocześnie.
 7. Użytkownik może wykupić dowolną ilość opcji Promocyjnych w tym samym czasie.
 8. Ceny jednostkowe dla danej opcji są podane w dziale "Oferta".
 9. Podane ceny są jednorazową opłatą na okres 12 m-cy.

V. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może być informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz o usługach oferowanych za pośrednictwem Serwisu na jego stronach internetowych.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
3. NajlepszyWarsztat.pl zastrzega sobie prawo do subiektywnej oceny wszystkich treści. Decyzja o zatwierdzeniu lub usunięciu danej treści zależy tylko od moderatorów i administratorów Serwisu.