Slide 1

Login

Szukaj

środa, 21 listopad 2012 20:05

Egzekwowanie prawa

Jak egzekwować swoja prawa z powodu źle wykonanej usługi.

W niektórych przypadkach dochodzi do nierzetelnego wykonania naprawy przez mechanika lub uszkodzenia innej części w czasie remontu. Trudno przewidzieć takie sytuacje. Istnieją jednak określone wzory postępowania, które pozwolą zminimalizować ryzyko, że dokonana szkoda będzie naprawiana na koszt właściciela pojazdu. Przepisy prawne definiują, że źle wykonana usługa powinna być naprawiona. W artykule 471 Kodeksu Cywilnego czytamy:

"Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi."

Oznacza to, że jeśli faktycznie mechanik wykonał swoją pracę w sposób nierzetelny, powinien ją poprawić bezpłatnie. Jeśli zrobi to niezwłocznie, zostaje zwolniony z odpowiedzialności za nierzetelne wykonanie. I taka opcja wydaje się być najlepsza pod względem czasowym i kosztowym. Jednak aby wyegzekwować swoje prawa, warto zadbać o poniższe elementy.

Warunki na piśmie

Przed rozpoczęciem naprawy danego samochodu, powinna zostać sporządzona umowa, do której dołączane zostają wykaz i kosztorys poszczególnych usług. Umowa powinna w sposób jasny i czytelny określać zakres napraw i odpowiedzialność mechanika. Warto pamiętać o przygotowaniu umowy, ponieważ jest ona pisemnym dowodem zawarcia transakcji. Bez umowy może być trudno udowodnić, że nierzetelna usługa była wykonywana w konkretnym warsztacie.

Rachunek

Po wykonaniu usługi, warsztat samochodowy jest zobowiązany wystawić rachunek - podobnie jak każde inne przedsiębiorstwo. Niestety, w wielu przypadkach o rachunek trzeba się dopominać a i to czasem nie skutkuje. Rachunek jest kolejnym dowodem transakcji i jest potrzebny w razie ewentualnych nieprawidłowości w wykonaniu usługi.

Świadkowie

Jeśli już nie sporządza się żadnej umowy i nie oczekuje rachunku - co jest działaniem błędnym - warto zadbać o to, by przy omawianiu warunków naprawy w warsztacie znajdowała się chociaż jedna osoba, która później będzie mogła potwierdzić ustne określenie warunków pomiędzy właścicielem pojazdu a mechanikiem.

Opinia i badanie techniczne

Podejrzewając nierzetelność wykonania usługi, można skorzystać z opinii rzeczoznawcy Polskiego Związku Motorowego. Rzeczoznawca będzie w stanie ocenić, czy dana naprawa została wykonana w sposób właściwy, czy też nie. Alternatywnie można zlecić badanie techniczne w stacji kontroli pojazdów. W obu przypadkach sprawdzana jest prawidłowość funkcjonowania naprawianego przez mechanika układu lub wymienianej części. Opinia rzeczoznawcy lub wypis z badania technicznego mogą być wykorzystane jako podstawa do roszczeń klienta względem nierzetelnego warsztatu.

Polubowne rozwiązanie sprawy

Jeśli jest to możliwe, warto rozwiązywać problemy w sposób polubowny. Po zaobserwowaniu nieprawidłowości po naprawie, właściciel samochodu powinien o tym poinformować właściciela warsztatu - można np. złożyć pisemną reklamację. Czasem udaje się wyegzekwować naprawę zaistniałej usterki bez dodatkowych kosztów.
W tym zakresie może pomóc pismo wystosowane przez kancelarię prawniczą, informujące o możliwości wejścia na drogę prawną. Pełni ono rolę "straszaka", na podstawie którego wielu mechaników decyduje się wykonać naprawę ponownie. Pomoc można uzyskać w Federacji Konsumentów lub w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do rozwiązań polubownych można również dochodzić w sądzie polubownym przy Izbie Handlowej. W tym przypadku warsztat musi wyrazić zgodę na postępowanie. Niestety, znaczna część przedsiębiorców nie wyraża takiej zgody. Kiedy nie da się rozwiązać sytuacji polubownie, pozostają inne drogi prawne.

Wniosek do sądu

Przy braku innej możliwości, sprawę można skierować do sądu. W tym przypadku należy przedstawić wszystkie dokumenty transakcji, jakie tylko uzyskano. W dokumentacji powinny się znaleźć zdjęcia pojazdu, opinie rzeczoznawcy, umowy, rachunki czy prowadzona korespondencja. Najlepiej, kiedy obsługą zajmie się prawnik. Już od decyzji sądu będzie zależało, czy i w jaki sposób warsztat powinien zadośćuczynić za nierzetelnie wykonaną pracę.

Z przepisów prawnych wynika, że żądanie poprawnego wykonania zlecenia jest uzasadnione w okresie dwóch lat od wykonania usługi. W tym czasie warsztat powinien wypłacić całość lub część pieniędzy zapłaconych za usługę albo naprawić szkodę. Warunkiem jest, by zgłoszenie wadliwości zostało dokonane w przeciągu maksymalnie miesiąca od jego wykrycia przez użytkownika samochodu. Oprócz tego, należy udowodnić, że wada powstała na skutek działania mechanika, a nie na przykład niewłaściwej eksploatacji samochodu.